وب سایت کاراویل به دلیل بدهی مسدود است.

پیرو عدم پرداخت هزینه اجرای پروژه از سوی مجموعه کاراویل به مجری این سایت مسدود است.